Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlat Kémia BSc hallgatók részére

Tudnivalók 2018-ben

A szervetlen labor két tantárgyeleme a laboratóriumi gyakorlat és a tantermi gyakorlat. Utóbbi a labor része, nem külön tárgy. A tantermi gyakorlatok időpontját és helyét a felvett laborcsoport határozza meg.

Alapesetben csak a szvetlenl1k17la (1., 2., 3., 5. csoport) vagy a régebben kezdettek a kv1c4enp (6. és 7. csoport) kódú tárgyat vegyék fel a Neptunban. A csoportjuk száma meghatározza, hova járnak tantermi gyakorlatra.

A gyakorlat összetevői:

A gyakorlatok beosztása

Az 1. csoportot azoknak szánjuk, akik az általános kémia tárgyakból (vizsga, labor, szám. gyak.) elérték a 4 átlagot. Más számára jelentkezés csak oktatói engedéllyel! Túljelentkezés esetén az emelt szintű csoportba jártak előnyben részesülnek. Ezt a Neptun nem figyeli, de az oktatók érvényesíteni fogják.

Laborbeosztás

Tantermi gyakorlat

1.

Cs 8-13

KI 609. labor

Tarczay György

160 Harmat Veronika

2.

Cs 8-13

KI 603. labor

Szalay Roland

160 Harmat Veronika

3. 7.

Sz 8-13

KI 603. labor

Szabados Ágnes

158 Szabados Ágnes

5.

P 13-18

KI 609. labor

Kolos Zsuzsanna

0.99 Rácz Krisztina

6.

P 13-18

KI 603. labor

Rácz Krisztina

0.99 Rácz Krisztina

Az első foglalkozások a február 12-én kezdődő héten lesznek. Laborra már felkészülten, A4-es formátumú, sima jegyzőkönyvfüzettel jelenjenek meg.

A hallgatók a gyakorlat kezdésekor az előírt védőöltözetben és felszereléssel [laboratóriumi köpeny, védőszemüveg, megfelelően zárt ruházat és hajzat; laboratóriumi kanál és csipesz, gyakorlatleírás, számológép, írószerek] az aznapi anyagból felkészülten jelennek meg. A gyakorlatvezető a hallgató felkészültségét a gyakorlat elején rövid zárthelyi dolgozattal ellenőrzi. A késve, hiányos felszereléssel vagy felkészületlenül megjelenő hallgatók a gyakorlaton nem vehetnek részt.

A gyakorlatok programja és egyes gyakorlatokon elvégzendő kísérlet-lista . Minden kitűzött kísérletből készülni kell, bár egy-egy hallgató nem végezheti el mindegyiket. A pontos feladatokat a gyakorlatvezetők ismertetik a labor elején.

A laboratóriumban a hallgatók kizárólag az oktatóval megbeszélt kísérleteket végezhetik. Az elvégzett kísérletekről a helyszínen jegyzőkönyvet vezetnek, amelyet az előre megbeszélt határidőig a gyakorlat hetében a gyakorlatvezetőnek beadnak. A jegyzőkönyv csak akkor érvényes, ha azt a gyakorlat végén mind a laboráns, mind pedig a gyakorlatvezető aláírásával hitelesíti. A laboratóriumban minden feljegyzést a laborjegyzőkönyvben kell vezetni. A jegyzőkönyvnek minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely alapján az elvégzett kísérlet reprodukálható, illetve az elvégzett munka pontossága értékelhető. A jegyzőkönyvben válaszolni kell a praktikum kérdéseire. A gyakorlatvezető a jegyzőkönyvet a következő gyakorlatig értékeli. A labor akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hallgató a kiadott feladatok 80%-át elvégezte és róla elfogadott jegyzőkönyvet készített a megfelelő határidőn belül.

Az első héten kerül sor a tűz- és balesetvédelmi oktatásra. Az első gyakorlaton meg nem jelenő hallgatók a további munkában nem vehetnek részt. Ezen a foglalkozáson is lesz számonkérés a kitűzött anyagból és feladatokból.

Az értékelés

A végső értékelés 3 tényezőből tevődik össze:

A dolgozatok háromnegyed órásak, a tantermi gyakorlatokon kerül rájuk sor, a programban meghirdetett beosztásban. A dolgozatok a gyakorlatok anyagára, szervetlen kémiai ismeretekre vonatkozó kérdéseket tartalmaznak. Minden dolgozatban lehet számítani kémiai egyenletírásra, sztöchiometriai példákra. Az eredmények átlagolásánál az 5 dolgozatból a legrosszabb eredménye nem számít be.

Akinek a dolgozatok összeredménye (4 dolgozat átlaga) nem éri el a 36 pontot, nem teljesítette a labort. Az elégtelent csak 24 pont alatti összeredmény esetén írjuk be egyből.

A beírt vagy be nem írt elégtelen javítására a vizsgaidőszak elején íratott, az egész anyagot felölelő, számolást és a laborhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmazó 40 pontos dolgozattal van módja mindenkinek. A 24 pont alattiaknak ez tehát gyakjegy-utóvizsga.

A dolgozatot megírók számára az évközi dolgozatok és a Moodle együttes 80 pontja helyére a javítón szerzett eredmény + 20 pont kerül.

A javító dolgozatot kérésükre megírhatják a 36 pontnál többet megszerzők is. Számukra ekkor a végső pontszámot a javítódolgozat eredménye + az évközi dolgozatpontok fele adja.

A végső érdemjegyeket a laborpontokkal összesített eredmény alapján kapja mindenki.

Ha olyan kérdéseik vannak, amelyeket ez az ismertető nem válaszol meg, a tárgyfelelőst, Magyarfalvi Gábort az 542. szobában, illetve a "gmagyarf@elte.hu" emailen érhetik el.

Budapest, 2018. február 5.